Ezagutu gaitzazu

Datu-babesa

Orrialdearen edukia

FREMAPek konpromisoa du, bere egiteko, ikuspegi eta baloreen arabera, bere kudeaketa eredua mantentzeko eta hobetzeko, horretarako etengabeko hobetzean eta berrikuntzan oinarrituz, eta horretan faktore gakoak dira bikaintasuna zerbitzuan eta kudeaketan, indarrean dagoen esparru legegilearen barruan.

Oraingo politikak FREAMPen jarduera inspiratzen duten printzipioak zehazten ditu, bertan gordetzen baita datu pertsonalen babesari dagokionez erakundean agindu behar duen esparrua.

Politikaren helburua da 2016/679 Araudia (EB) eta datuen babeserako araudi orokorra betetzen direla bermatzea eta baita izaera pertsonal eta nazionaleko datuen babeserako Lege Organikoa eta gainontzeko legeria aplikagarria ere betetzea. Bereziki, datuen babeserako politikaren helburua da FREMAPekin erlazionatzen diren pertsona fisiko guztien datuen babeserako eskubidea bermatzea, ohore eta intimitaterako eskubidearen errespetua bermatuz bere jardueraren garapenerako beharrezkoak diren datu pertsonalen tratamenduan.

Datuen babeserako politikaren aplikazio eremua eta irismena

Politika hori FREMAPen zerbitzuak ematen dituzten pertsona guztiei aplikatzen zaie eta erakundearekin erlazionatzen diren kanpoko guztiei ere bai, zerbitzuak emateko kontratuen edo lankidetza hitzarmenen bitartez, erakundearen prozesu eta bitarteko guztietara iritsiz.

Jarduketa printzipioak

Datu pertsonalen tratamenduari dagozkion printzipioak.

 • Zilegitasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa. Datu pertsonalen tratamendua leiala, legitimoa eta zilegia izango da legeria aplikagarriaren arabera, eta interesa duten pertsonei informatu behar zaie haien datuen tratamenduaren egoerari buruz. Legeria aplikagarriaren arabera derrigorrezkoa den kasuetan, interesatuen baimena lortu beharko da haien datuak tratatu aurretik.
 • Helburuaren mugatze printzipioa. Datu pertsonalak helburu jakin, esplizitu eta legitimoekin jasoko dira eta ez dira erabiliko gero aipatutako helburuekin baterazinak diren gisan.
 • Datuen minimizazioaren printzipioa. Tratamendurako erabiliko diren datu pertsonalak soilik jaso edo tratatu diren helburua betetzeko erabat beharrezkoak direnak erabiliko dira eta helburu horretarako egokituko dira.
 • Doitasunaren printzipioa. Datu pertsonalak zehatzak izan beharko dute eta eguneratuta egon beharko dute. Bestela, ezabatu edo zuzendu egin beharko dira.
 • Iraupen epearen mugatze printzipioa. Datu pertsonalak ez dira mantenduko tratatzen diren helburua lortzeko beharrezkoa den epetik haratago, legalki aurreikusitako iraupen kasuetan izan ezik.
 • Zintzotasun eta konfidentzialtasun printzipioa. Datu pertsonalak tratatzean horien segurtasun egokia bermatuko da, neurri tekniko eta antolatzaileak hartuz baimendu gabeko tratamendutik edo bidegabea den tratamendutik babesteko eta horien galera, suntsipena eta istripuzko kalteak sufritzea saihesteko. Halaber, FREMAPek eskuratu eta tratatutako datu pertsonalak konfidentzialtasun eta sekretu handienarekin mantendu beharko dira, eta ezingo dira erabili horien jasotzea justifikatu eta baimendu zutenak ez diren beste helburu batzuetarako, eta ezingo zaizkie hirugarrenei komunikatu edo laga legeria aplikagarriak baimentzen dituen kasuetatik kanpo.

Datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa.

FREMAPek soilik datu pertsonalak tratatuko ditu gutxienez hurrengo egoeretako bat gertatzen denean:

 • Interesatuak helburu espezifikoetarako bere baimena eman izana.
 • Tratamendua beharrezkoa denean interesatua parte den kontratu bat betetzeko edo interesatuaren eskariz kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar bat betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean interesatuaren edo beste pertsona fisiko baten ezinbesteko interesak babesteko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean interes publikoa duen misio bat egiteko edo emandakoak diren botore publikoen erabilpena egiteko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean FREMAPek edo hirugarren batek jarraitzen duen interes legitimoa asetzeko, betiere ez direnean gailentzen interesatuaren interesak edo bere oinarrizko eskubide eta askatasunak.

Interesatuaren adostasuna.

FREMAPek egin beharreko datu pertsonalen tratamendua interesatuaren adostasunean oinarritzen denean, adostasuna baiezko ekintza garbi baten bitartez egin behar da, non interesatuaren borondatearen adierazpen aske, espezifiko, informatu eta zalantzarik gabekoa islatu behar den berari dagozkion izaera pertsonaleko datuen tratamendua onartzeko; hala nola, idatziz egindako aitorpena, bitarteko elektronikoekin egindakoak barne edota ahozko adierazpen bat. Adostasuna helburu berdinarekin edo berdinekin egindako tratamenduko jarduera guztietarako eman behar da. Adostasunak hainbat helburu dituenean, horientzat guztientzat eman behar da adostasuna. FREMAPi dagokio frogatzea interesatuak bere adostasuna eman zuela zuzenbidean onargarria den edozein froga bide erabiliz. Interesdunak noiznahi bere adostasuna kentzeko eskubidea izango du.

Tratamenduak datuen kategoria bereziei, eta bereziki osasun, genetika edo biometrikarekin erlazionatutako datuei eragiten dienean, eta interesatuaren adostasunean oinarritzen denean, adostasuna modu esplizituan eman behar da, kaltetuak sinatutako idatzizko adierazpen baten bitartez.

Interesdunen eskubideak.

Gardentasuna interesatuei emandako informazio eta komunikazioan. Datu pertsonalen tratamendua gardena izango da interesatuari dagokionez, eta bere datuen tratamenduari buruzko informazioa emango zaio era labur, garden, ulergarri eta sarrera errazarekin, lengoaia garbi eta errazarekin. Interesatu baten datu pertsonalak lortzean, horiek lortzen diren unean, FREMAPek hurrengo informazioa emango dio:

 • FREMAPen nortasuna tratamenduaren arduradun gisa eta harremanetarako datuak.
 • Datuen babeserako ordezkariaren harremanetarako datuak.
 • Datuen tratamenduaren helburuak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Datuen hartzaileak.
 • Pertsona interesatuen eskubideak.

Datuak interesatuaren bitartez lortzen ez diren kasuan, legitimoa den lagapena dela eta, edo sarrera publikoko iturrien bitartez lortu direlako, FREMAPek pertsona interesatuei jakinaraziko die arestian adierazitako baldintzei buruz, datuen jatorriaz gain.

Sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako, tratamendua mugatzeko eta automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubideak. FREMAPek erraztu egingo die interesatuei hauek haien eskubideak erabil ditzaten, horretarako jarduketa bermatuko duten beharrezko barne prozedurak finkatuz.

Hirugarrenen datuen tratamendua.

FREMAPen ardurapekoak diren datu pertsonaletara sartzen den edo sar daitekeen edozein zerbitzu-emaileren kontratazioa baino lehen, eta baita kontratuzko harremanaren indarraldiak irauten duen bitartean, beharrezko neurriak hartu beharko dira arduradunak egindako datuen tratamendua araudi aplikagarriaren arabera egiten dela eta harremana kontratu baten bitartez gauzatzen dela bermatzeko. Kontratu horrek aipatutako araudi aplikagarriak arduradunari inposatzen dizkion betebeharrak izango ditu.

Segurtasun etena edo datu pertsonalen galera.

Datu pertsonalen suntsipena, galera edo istripuzko edo legez kontrako aldaketarekin zerikusia duen ezbeharren bat gertatu dela jakiten duenean edo aipatutako datuen baimenik gabeko komunikazio edo sarrera interesatuen eskubide eta askatasunetarako arrisku handia denean, behar ez diren luzapenik gabe, eta ahal bada, gertatutakoaren berri jakin ondorengo 72 orduetara FREMAPek datu pertsonalen segurtasunaren haustea jakinarazi beharko dio datuen babeserako Espaniako agentziari. Alde batera utziko dira pertsona fisikoen eskubide eta askatasunerako arrisku izan ezin duten datu pertsonalen segurtasun hausteak. Jakinarazpen hori ezin bada 72 orduko epean egin, luzapenaren arrazoiak adierazi egingo dira, behar baino luzapen handiagorik gabe eta faseka informazioa emateko aukera izanez.

Halaber, segurtasun haustea interesatuen eskubide eta askatasunetarako arriskua izan daitekeen kasuan, FREMAPek datu pertsonalen segurtasun haustea interesatu bakoitzari komunikatuko dio luzapenik gabe, beharrezko neurriak har ditzan ahalbidetuz.

Gertakari horiek dokumentatu egin beharko dira eta neurriak hartuko dira interesatuentzat egon daitezkeen ondorio negatiboak konpondu eta arintzeko, horretarako finkatutako barne protokoloak jarraitu beharko direlarik.

Prebentzioa eta kontrola

Erantzukizun proaktiboa.

FREMAPek tratamendu-jardueren erregistroa egingo du eta horrek bere jardueraren esparruan egiten den datuen tratamendu bakoitzaren informazio xehatua izango du. Jardueren erregistroa une oro eguneratuta mantenduko da

Halaber, FREMAPek erakundearen arrisku-mailarekiko esposizioari buruzko ebaluazioa egingo da, aplikatu beharreko neurri tekniko eta antolakuntzakoak zehazteko, lehenetsitako pribatutasuna bermatuz eta diseinutik. Egindako arriskuaren analisiaren ostean ondorioztatzen denean tratamendu mota batek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako arrisku maila altua duela, FREMAPek, tratamenduaren aurretik, tratamendu eragiketen eraginaren ebaluazioa egingo du datu pertsonalen babesean. FREMAPek berrikusi egingo du tratamenduek ezarritako eraginaren ebaluazioarekin bat egiten jarraitzen duten eta nolanahi ere berrikusi egingo du tratamenduaren arriskuan aldaketarik balego.

Datuen babeserako ordezkariaren funtzioak.

Datuen babeserako ordezkaria politika horretan xedatutako kontrolatu eta gainbegiratzeaz arduratuko da, eta aldez aurretik legalki hurrengo funtzioak esleitzen zaizkio:

 • a) FREMAPi edo tratamenduaren arduradunari eta uneko araudia eta Batasuneko edo kide diren estatuen datuen babeserako beste xedapen batzuk betez haien ardura den betebeharren tratamenduaz arduratzen diren langileei informatzea eta aholkua ematea.
 • b) Datuen babeserako araudi orokor honetan xedatutakoa, Batasun edo kide diren estatuetako datuen babeserako beste xedapenetak eta datu pertsonalen babesari buruzko politiketako xedapenak betetzen direla gainbegiratzea, barne hartuz erantzukizunen esleipena, tratamenduko eragiketetan parte hartzen duten langileen kontzientziazioa eta formakuntza eta dagozkion auditoretzak.
 • c) Datuen babesarekin erlazionatutako eraginaren ebaluazioari buruz eskatzen zaion aholkularitza ematea eta horren aplikazioa gainbegiratzea.
 • d) Datuen babeserako Espainiako agentziarekin lan egitea.
 • e) Datuen babeserako Espainiako agentziarekin kontaktu gisa jardutea tratamenduaren inguruko gaietarako; hala nola, datuen tratamenduaren aurreko kontsulta beharrezkoa denean, eta kontsultak egitea, kasua kasu, beste edozein gairi buruz.

Datuen babeserako ordezkariak bere funtzioak egingo ditu beharrezko arreta ipiniz tratamendu eragiketekin lotutako arriskuei eta kontuan hartuz tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak.

Inplementazioa eta hedapena

Datuen babeserako politika langile guztiek eta FREMAPekin lan egiten duten guztiek ezagutu behar dute. Erakunde guztiari jakinarazi behar zaio eta langile eta gainontzeko alde interesatuentzako sarrera bitarteko guztietan erabilgarri egon behar du.

Politika hori gaurko egunetik aurrera ezarrita eta mantenduta dagoela adierazten da, Zuzendaritzaren konpromiso osoarekin.

Majadahonda, 2018ko maiatzaren 22a

Babestutako langileen datuen babesari buruzko informazio gehigarria

Arduraduna. Nork tratatuko ditu zure datuak?

 • FREMAP, GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA, egoitza fiskala Pozueloko errepidea 61. zenbakia, 28220 Majadahonda (Madril) helbidean duena. Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko bidez, hurrengo helbidea erabiliz derechos_arco@fremap.es.
 • Datuen Babeserako ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna babesteaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri behar baduzu dpd@fremap.es erabiliz egin dezakezu edo aurreko helbidera gutuna bidaliz, "Datuen babeserako ordezkaria" erreferentzia gehituz.

Helburua. Zertarako erabiliko dira zure datuak?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Gizarte Segurantzarekin batera babesa emateko, zeregin hauetan: osasun laguntza; kontingentzia profesionalengatiko prestazio ekonomikoen kudeaketa; prebentzio jarduera; lanerako berreskuratzea hala behar denean eta kontingentzia arrunteko aldi baterako ezintasunagatik eratorritako prestazio ekonomikoak. Aldi baterako ezintasuna egoera hauen ondorioz izango da: arriskua haurdunaldian edo edoskitze naturalean, norbere konturako langileek jarduera uztea, minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adin txikikoak zaintzea eta Gizarte Segurantzako gainontzeko jarduerak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez legez esleituak. Errege dekretu horretan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina eta haren garapen arauak onartzen dira, lankidetza horrekin erlazionatutako helburu guztiak betez.

  Kalitatezko estatistika eta inkestak egiteko, soilik zure baimena ematen baduzu.

  Zure enpresari edo enpresaren kontura kudeaketa administratiboak egiten dituen edozein pertsona fisiko edo juridikori beharrezko datuak komunikatzeko, gizarte-segurantzaren inguruan legez ezarritako betebeharrak bete ahal izateko: lan-istripu bajadunen parteak bidaltzea, baja gabeko lan-istripuen zerrendak eta aldi baterako ezintasun subsidiorako eskubidea onartzeko beharrezkoak datu ekonomikoak eta aipatutako prestazio horien derrigorrezko ordainketa eskuordetuaren hasiera eta amaiera ezagutzeko, zure baimena ematen baduzu soilik.

  Araudi edo kontratuarengatik arduraduna den konpainia aseguratzaileari informazioa jakinarazteko, jasandako istriputik eratorritako kostuak eta araudiak aurreikusitakoa gainditzen duen istriputik eratorritako lesioei buruzko informazio eta dokumentazio medikoa, soilik zure baimena ematen baduzu, zure anbulatorio edo ospitaleko osasun-laguntzan zehar sortutako gastuak bakarrik berreskuratzeko.

 • Gizarte-segurantzako onuraduna izan gabe gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu.

  Larrialdiko osasun-laguntza eskaintzeko eta administratiboki kudeatzeko.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Zure kexa edo iradokizuna egoki artatu eta kudeatzeko.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko bideozaintza eta bisiten kontrolaren bitartez.

Mantentze epe edo irizpideak. Zenbat denboraz mantenduko ditugu zure datuak?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara.

  Zure datuak mantenduko ditugu osasun-laguntza ematen eta gizarte-segurantzaren babes-ekintzaren onuradun izateagatik eratorritako prestazioak kudeatzen jarraitzen dugun bitartean, legez finkatutako datuen mantentze-epeetan. Epeak azaroaren 14ko 41/2002 Legearen 16.5 artikuluaren araberakoak dira, gaixoaren autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren esparruko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituena, baita abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretuko 16. artikuluaren araberakoak ere, gizarte-segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzaren araudia onartzen duena. Salbuespena izango dira araudi autonomikoek beste epe bat adostean edo jazotako kontingentzietatik eratorritako jardueren preskripzio-epeak iraun bitartean.

 • Gizarte-segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu.

  Zure datuak laguntza eskaini eta bost urtez mantenduko ditugu, azaroaren 14ko 41/2002 Legearen 16.5 artikuluaren arabera, gaixoaren autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren esparruko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituena, eta abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretuko 16. artikuluaren arabera, gizarte-segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzari buruzko araudia onartzen duena. Salbuespena izango dira araudi autonomikoek ezarritako beste epeak.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Zure kexa edo erreklamazioa Gizarte-segurantzako ekintza babeslearekin dugun lankidetzarekin erlazionatuta badago, matendu egingo ditugu osasun laguntza ematen dizugun bitartean eta Gizarte-segurantzaren ekintza babeslearen onuradun gisa hortik deribatutako prestazioak kudeatzen ditugun bitartean. Beste edozein kasutan, bost urtez mantenduko ditugu Kode Zibileko 1964 artikuluaren arabera.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zure irudiak bideokamerekin hartu eta grabatzen baditugu datuak hilabete igarotzean ezabatuko dira irudiak ezabatuz, segurtasun publikoko, aribidean dagoen poliziaren ikerketa edo irekita dagoen prozedura judizial edo administratiboko gaietan arau-hauste penal edo administratiboekin erlazionatutako grabazioak izan ezik. Gure instalazioetako harreran edo sarrera kontrolean zure datuak jasotzen badira, jaso eta hilabetera ezabatuko dira datuak.

Legitimazioa Zergatik gaude legitimatuta zure datu pertsonalak tratatzeko?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Zure osasunarekin erlazionatutako datuak tratatzeko legitimatuta gaude Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 9.2.b) artikuluak baimentzen digutelako, horien tratamendua beharrezkoa baita gizarte segurtasun eta babes arloan betebeharrak betetzeko eta eskubide jakinak erabiltzeko. Horrez gain, baimendu egin behar duzu konpainia aseguratzaileei jakinarazteko istriputik eratorritako lesioei buruzko informazio eta dokumentazio medikoa. Helburua anbulatorio edo ospitalean izandako osasun-laguntza gastuak berreskuratzea da, aipatutako Araudiaren 9.2 a) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

  Eta legitimazioa dugu zure gainontzeko datuak tratatzeko aipatutako Araudiaren 6.1.c) artikuluari jarraikiz, behartuta baikaude urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua betetzera, gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, baita abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretua ere, gizarte-segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzarena.

  Halaber, aipatutako Araudiaren 6.1 a) artikuluaren babesean zure baimena emateko kasuan, legitimazioa izango dugu zure enpresari beharrezko informazioa komunikatzeko, enpresak bere legezko betebeharrak eta egiten diren estatistikak eta kalitate inkestak burutzeko.

 • Ez bazara gizarte-segurantzako onuraduna eta gure laguntza- edo administrazio-zentroetara bertaratzen bazara osasun-laguntza jasotzeko, zure osasunarekin erlazionatutako datuak tratatzeko legitimazioa dugu Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 9.2.c) artikuluak hala baimentzen digulako, tratamendua beharrezkoa baita zure interesak babesteko.
 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure laguntza- edo administrazio-zentroetan artatzen bazaitugu, legitimazioa dugu Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 9.2.b) eta f) artikuluek baimentzen digutelako. Izan ere, beharrezkoa da datuak tratatzea betebeharrak betetzeko eta gizarte segurtasun eta babesaren arloan eskubide espezifikoen erabilera egiteko. Gainera, legitimazioa dugu zure gainontzeko datuak tratatzeko, aipatutako Araudiaren 6.1.c) artikuluari jarraikiz,behartuta baikaude urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua betetzera, gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, baita abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretua ere, gizarte-segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzarena.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Identifikazio datuak tratatzeko gure legitimazioa Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 6.1.f) artikuluan aurreikusitako gure interes legitimoan oinarritzen da, kamera edo bideokameren bitartez irudien tratamendua egiten duena eta sarbide fisikoa kontrolatzen duena, pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna babesteko. Izan ere, zure interesak edo eskubideak eta oinarrizko askatasunak ez zaizkio interes horri gailentzen.

Zure datuak emateko betebeharra Zergatik duzu edo ez duzu zure datuak emateko betebeharra?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Zure datuak emateko betebeharra duzu osasun-laguntza eta laguntza ekonomikoa jaso ahal izateko. Gizarte-segurantzaren legeriaren arabera, datuak ematen ez badira, galdu egingo da prestazio ekonomikoa eta osasun prestazioa jasotzeko eskubidea.

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna izan gabe gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu osasun-laguntza eta laguntza ekonomikoa jaso ahal izateko. Gizarte-segurantzaren legeriaren arabera, datuak ematen ez badira, galdu egingo da prestazio ekonomikoa eta osasun prestazioa jasotzeko eskubidea.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu zure kexa edo erreklamazioa aurkeztean; horiek emateko zure ezezkoak galarazi egiten du zure kexa edo erreklamazioa tramitatu ahal izatea.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu pertsonak, ondasunak eta instalazioak babestu behar ditugulako; hortaz, horiek emateko zure ezezkoak galarazi egiten du gure zentroetarako zure sarrera, segurtasun arrazoiak direla medio.

Zein hartzaileri komunikatu edo transferituko zaizkio zure datuak?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Enplegu eta Gizarte-segurantzako Ministerioari eta Gizarte-segurantza osatzen duten erakundeei, Gizarte-segurantzako araudia betez (urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua, zeinaren bitartez onartzen den Gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina eta abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, mutuek Gizarte-segurantzarekin duten lankidetzarena) eta horretaz gain, legezko betebeharra betez jaso behar dituzten hartzaileei laga edo komunikatuko zaizkie.

  Halaber, baimena ematen baduzu, zure datuak zure enpresari eman ahal izango dira, horrek Gizarte-segurantzari dagokionez legez finkatutako betebeharrak betetzeko (urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua, zeinaren bitartez Gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen den eta abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, mutuek Gizarte-segurantzarekin duten lankidetzarena)

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

 • Gizarte-segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu.

  Dagokion osasun-zerbitzu publikora.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Enplegu eta Gizarte-segurantzako Ministerioari eta Gizarte-segurantza osatzen duten erakundeei erakunde horiekin dugun lankidetzaren funtzionamendu zuzena kontrolatzeko, Gizarte-segurantzako araudia betez (urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua, zeinaren bitartez onartzen den Gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina eta abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, mutuek Gizarte-segurantzarekin duten lankidetzarena) eta horretaz gain, legezko betebeharra betez jaso behar dituzten hartzaileei laga edo komunikatuko zaizkie.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Segurtasun Indar eta Kidegoak. Epaitegi eta auzitegiei arau-hauste penalak edo administratiboak egiten badira, abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoa betez, segurtasun indar eta kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzearen ingurukoa.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean eta nola erabil ditzakezu?

 • Sarrera izateko eskubidea: Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUAn axola zaizkizun datu pertsonalak tratatzen ari ote garen edo ez jakiteko, eta hala bada, horietara sartu ahal izateko eskubidea.
 • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.
 • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
 • Aurka egiteko eskubidea: Noiznahi zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta aurka egiteko eskubidea zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan, edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimoan edo hirugarren batean oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen diren.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamenduaren mugatzea lortzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
 • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagokizkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
 • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan bakarrik oinarritutako erabakien objektu izateari aurka egiteko eskubidea, barne hartuz, profilen lanketa, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakenean.

Adierazitako eskubideak erabiltzeko beharrezkoa izango da FREMAPi zuzendutako idatzizko komunikazioa eta hurrengoa barne hartu beharko du:

 • Identifikazio-datuak.
 • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria.
 • Eskaera zehazten den eskaera.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.

Eskubideen erabilera ordezkari bitartez egitean, beharrezkoa izango da eskaerak berariazko baimena eta ordezkariaren eta ordezkatuaren NANaren kopia izatea.

Komunikazio hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahal izango da edo FREMAPera bertaratu daiteke, hurrengo helbidera:

 • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
 • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

Gainera, eskubidea duzu:

 • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.
 • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, datuen babeserako ordezkariarengana bertaratu zaitezke eta horretaz gain datuen babeserako Espainiako agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

Jatorria. Nondik lortzen dira zure datuak?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Zurengandik gure administrazio- eta laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean eta sartzeko postuetan eta prestazio kudeatzaileen bitartez, edota modu telematikoan gure edozein formularioren bidez ematen duzunean.

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren bitartez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarengandik edo osasun-zerbitzu publikoetatik.

  Giza baliabideen kudeaketaren ardura duten enpresetatik edo lan-aholkularitzetatik, horiek lan-istripu edota legez aurreikusitako gainontzeko kasuetan laguntza sanitariorako eskaera-orria betetzen dutenean.

 • Gizarte-segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu.

  Zurengandik gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Zurengandik gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean eta zure kexa edo erreklamazioa adierazten duzunean.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zuregandik gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean eta zure irudia grabatua denean edo zure datuak harreran edo sarrerako kontrolean jasotzen direnean.

Datuen tipologia. Zein datu tratatuko dira?

 • Gizarte-segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  Izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, telefonoa eta sinadura, familiko datuak, adina, sexua, jaioteguna, lanari buruzko datuen xehetasuna, bankuko datuak, prestazio sanitario eta ekonomikoarekin erlazionatutako osasun-datuak, eta bestelako beharrezko datuak horien jatorria egiaztatzeko.

 • Gizarte-segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu.

  Izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, telefonoa, sinadura, adina, sexua, prestazio sanitarioekin erlazionatutako osasun-datuak eta aseguruen datuak.

 • Kexa edo iradokizun bat aurkezten baduzu.

  Izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, telefonoa, sinadura eta adierazten duzun kexa edo erreklamazioarekin erlazionatutako datuak.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zure irudiaren datua, izena, abizenak, NANa eta kide zaren erakunde edo enpresa.

Hornitzaile eta enpresa mutualisten datuen babeserako informazioa

Arduraduna. Nork tratatuko ditu zure datuak?

 • FREMAP, GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA, egoitza fiskala Pozueloko errepidea 61. zenbakia, 28220 Majadahonda (Madril) helbidean duena. Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko bidez, hurrengo helbidea erabiliz derechos_arco@fremap.es.
 • Datuen Babeserako ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna babesteaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aurreko helbidera eskutitza bidaliz, "datuen babeserako ordezkaria" erreferentzia barne hartuz.

Zer datu tratatzen ditugu?

  Legez emandako Gizarte Segurantzaren prestazioak kudeatzean gure lankidetza jarduera betetzeko, beharrezkoa da hainbat organismoren datuen tratamendua: mutualitateak, atxikitutako banakako enpresaburuak edo FREMAPekin enpresa edo administrazio harremana duten enpresa hornitzaileak. Datuak enpresa bat ordezkatzen duen pertsona fisiko, langile autonomo edo harremanetarako pertsona baten kasuan, datu pertsonaltzat hartuko dira.

  FREMAPen enpresa mutualistetako ordezkarien edo ahaldunen eta mutuarekin erlazionatzen diren enpresen ordezkarien eta ahaldunen nortasun-datuak tratatzen ditugu, negozio- edo administrazio-harremana betez, eta baita horietako harremanetarako pertsonekiko harremana ere.

  Mesedez, eman datuen babesari buruzko dokumentu informatzaile hori gurekin parte hartzen duten zure enpresako pertsonei (harremanetarako pertsonak)

Helburua. Zertarako erabiliko dira zure datuak?

 • Gurekin negozio edo administrazio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa.

  Gure administrazio edo kontratu harremana mantentzeko.

 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan.

  Ordezkatzen den enpresa edo enpresaburu indibidualarekin harremana mantentzeko eta Mutualitatearen legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna bermatzeko, bideozaintza edo bisiten kontrolaren bidez.

Mantentze epe edo irizpideak. Zenbat denboraz mantenduko ditugu zure datuak?

 • Gurekin negozio edo administrazio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa:

  Datuak beharrezko denboran zehar gordeko dira jaso ziren helbururako. Horrez gain, etorkizunean agertu daitezkeen ardura posibleak zehazteko eta erakundearen aurkako erreklamazio prozesuak artatzeko ere gordeko dira.

  Dena den, beharrezkoa izango da datuak denbora batez gordetzea. Honela, FREMAP gai izango da kontu- eta betetze-auditoretzetatik eratorritako akzio judizial edo administratiboak burutzeko. Horiek urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan ezarrita daude, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

  Abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretuan, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzen diren Mutualitateen Erregelamendua onartzen duena, eta Kode Zibileko 1964. Artikuluan adierazitakoa ezarriko da.

 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan.

  Era berean, datuak beharrezko denboran zehar gordeko dira jaso ziren helbururako. Horrez gain, etorkizunean agertu daitezkeen ardura posibleak zehazteko eta erakundearen aurkako erreklamazio prozesuak artatzeko ere gordeko dira.

  Dena den, beharrezkoa izango da datuak denbora batez gordetzea. Honela, FREMAP gai izango da kontu- eta betetze-auditoretzetatik eratorritako akzio judizial edo administratiboak burutzeko. Horiek urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan ezarrita daude, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

  Abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretuan, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzen diren Mutualitateen Erregelamendua onartzen duena, eta Kode Zibileko 1964. Artikuluan adierazitakoa ezarriko da.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zure irudiak bideokamerekin hartu eta grabatzen baditugu datuak hilabete igarotzean ezabatuko dira irudiak ezabatuz, segurtasun publikoko, aribidean dagoen poliziaren ikerketa edo irekita dagoen prozedura judizial edo administratiboko gaietan arau-hauste penal edo administratiboekin erlazionatutako grabazioak izan ezik. Gure instalazioetako harreran edo sarrera kontrolean jasotzen badizkizute datuak, jasotzea egin zenetik hilabetera ezabatuko dira datuak.

Legitimazioa Zergatik gaude legitimatuta zure datu pertsonalak tratatzeko?

 • Gurekin negozio edo administrazio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa.

  Legitimazioa dugu Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorreko (EB) 6.1 b) artikuluak baimentzen digulako. Izan ere, beharrezkoa da gure legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko. 6.1 f) artikuluak ere legitimatzen gaitu, tratamendua beharrezkoa baita FREMAPen interes legitimoak asetzeko.

 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan.

  Legitimazioa dugu Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 b) artikuluak baimentzen digulako. Izan ere, beharrezkoa da kontratu bat betetzeko edo interesatuak eskatutako kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Datuak tratatzeko gure legitimazioa datuen babeserako 2016/679 Araudi orokorraren (EB) 6.2.f) artikuluan aurreikusitako gure interes legitimoan oinarritzen da, zeinaren bitartez kamera edo bideokameren bitartez irudien tratamendua egiten den eta sarrera fisikoa kontrolatzen den pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna babesteko; izan ere, interes horren gain ez dira gailentzen zure interesak edo eskubideak eta oinarrizko askatasunak.

Zure datuak emateko betebeharra Zergatik duzu edo ez duzu zure datuak emateko betebeharra?

 • Gurekin negozio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu beharrezkoak baitira kontratuaren harpidetza egiteko edo/eta zurekin harremana mantentzeko. Zure datuak ematen ez badizkiguzu, ezingo dugu kontratua bete.

  Gurekin administrazio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa.

  Zure datuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari emateko betebeharra duzu beharrezkoak baitira kontratuaren harpidetza egiteko edota zurekin harremana mantentzeko. Zure datuak ematen ez badizkiguzu, ezingo dugu kontratua bete.

 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu ordezkatzen duzun enpresa edo enpresaburu indibidualarekin harremana mantentzeko eta gure legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko. Ez badituzu zure datuak ematen, ezingo dugu mantendu harremana ordezkatzen duzun enpresa edo enpresaburu indibidualarekin, ezta gure legezko eta kontratuzko betebeharrak bete ere.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zure datuak emateko betebeharra duzu pertsonak, ondasunak eta instalazioak babestu behar ditugulako; hortaz, horiek emateko zure ezezkoak galarazi egiten du gure zentroetarako zure sarrera, segurtasun arrazoiak direla medio.

Zein hartzaileri komunikatu edo transferituko zaizkio zure datuak?

 • Gurekin negozio edo administrazio harremana izateko kasuan, enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa.

  Datu pertsonalen tratamendua gure erakundean egiten da. Legeak baimentzen duen neurrian, mutuakoak ez diren hartzaileei transferitu ahal izango dizkiegu zure datuak. Hartzaile horiek zerbitzu-hornitzaileak har ditzakete barne (zeinak esleitutako kontratuen arabera zerbitzuak ematen dituzten, esaterako, datu pertsonalen tratamendua), baita erakunde publikoak ere, legezko betebeharra betetze aldera horiek komunikatzera behartuta gauden neurrian.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan.

  Era berean, datu pertsonalen tratamendua gure erakundean burutzen da. Legeak baimentzen duen neurrian, mutuakoak ez diren hartzaileei transferitu ahal izango dizkiegu zure datuak. Hartzaile horiek zerbitzu-hornitzaileak har ditzakete barne (zeinak esleitutako kontratuen arabera zerbitzuak ematen dituzten eta horien artean datu pertsonalen tratamendua dago) eta erakunde publikoak ere bai, legezko betebeharra betetze aldera horiek komunikatzera behartuta gauden neurrian.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Segurtasun Indar eta Kidegoak. Epaitegi eta auzitegiei arau-hauste penalak edo administratiboak egiten badira, abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoa betez, segurtasun indar eta kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzearen ingurukoa.

  Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematean eta nola erabil ditzakezu?

 • Sarrera izateko eskubidea: Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP Gizarte-segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutuan zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez jakiteko eta hala bada, horietara sartzeko.
 • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.
 • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
 • Aurka egiteko eskubidea: Noiznahi zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta aurka egiteko eskubidea zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan, edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimoan edo hirugarren batean oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen diren.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamenduaren mugatzea lortzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
 • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagokizkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
 • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan bakarrik oinarritutako erabakien objektu izateari aurka egiteko eskubidea, barne hartuz, profilen lanketa, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakenean.

Adierazitako eskubideak erabiltzeko beharrezkoa izango da FREMAPi zuzendutako idatzizko komunikazioa eta hurrengoa barne hartu beharko du:

 • identifikazio datuak,
 • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
 • eskaera zehazten den eskaera,
 • jakinarazpenari dagokion helbidea,
 • data eta eskatzailearen sinadura.

Eskubideen erabilera ordezkari bitartez egitean, beharrezkoa izango da eskaerak berariazko baimena eta ordezkariaren eta ordezkatuaren NANaren kopia izatea.

Komunikazio hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahal izango da edo FREMAPera bertaratu daiteke, hurrengo helbidera:

 • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
 • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

Gainera, eskubidea duzu:

 • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.
 • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, datuen babeserako ordezkariarengana bertaratu zaitezke eta horretaz gain datuen babeserako Espainiako agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

Jatorria Nondik lortzen dira zure datuak?

 • Gurekin negozio harremana izateko kasuan, zuk emango dizkiguzu kontratuaren aurreko fasean. Gurekin enpresaren ordezkari gisa administrazio harremana izateko kasuan, elkartze-eskaera inprimakia betetzean lortuko dira. Gurekin enpresaburu indibidual gisa administrazio harremana izateko kasuan, Gizarte Segurantzaren bidez lortuko ditugu Langile Autonomoen Araubide Berezian altan ematean.
 • Enpresa hornitzailearen harremanetarako pertsona, enpresa mutualista edo enpresaburu indibidualen kasuan. Zuregandik edo ordezkari zaren enpresa edo enpresaburu indibidualarengandik.
 • Administrazio edo laguntza-zentroak bisitatzen badituzu edo horietara sartzen bazara eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak jasotzen baditugu.

  Zuregandik gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean eta zure irudia grabatua denean edo zure datuak harreran edo sarrerako kontrolean jasotzen direnean.

Datuen babeserako informazio gehigarria (irudiaren erabilera eta ahotsa)

Arduraduna. Nork tratatuko ditu zure datuak?

FREMAP, GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA, egoitza fiskala Pozueloko errepidea 61. zenbakia, 28220 Majadahonda (Madril) helbidean duena. Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko bidez, hurrengo helbidea erabiliz derechos_arco@fremap.es.

Datu Babesaren Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Berarekin harremanetan jarri behar izanez gero, hemen egin dezakezu: dpd@fremap.es edo aurreko helbidera eskutitza bidaliz, "datuen babeserako ordezkaria" erreferentzia barne hartuz.

Zer datu tratatzen ditugu?

FREMAPek ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi eta elkarrizketak antolatzen ditu eta bertan partaideen identifikazio-datuak jasotzen dira (izena/NANa/AIZa).

Halaber, antolatutako ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi eta elkarrizketa horietan partaideen irudia eta ahotsa gorde daitezke, argazkiak aterata edo grabatuta.

Helburua. Zertarako erabiliko dira zure datuak?

FREMAPek antolatutako ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi eta elkarrizketetan lortutako partaideen datuak erabiliko dira partaideen kontrolerako, FREMAPek burutzen dituen jarduerak ezagutarazteko dokumentazio instituzional, web aplikazio eta sare sozialen bidez, eta gizarte-ekintzen proiektuak kudeatzeko.

Mantentze epe edo irizpideak. Zenbat denboraz mantenduko ditugu zure datuak?

Datuak jaso zirenean zuten helburua betetzeko behar den denbora guztian gordeko dira. Horrez gain, etorkizunean ager daitezkeen ardura posibleak zehazteko eta erakundearen aurka egon daitezkeen erreklamazio prozesuak artatzeko ere gordeko dira, interesdunak ezabatzeko eskubidea ez erabili bitartean.

Legitimazioa Zergatik gaude legitimatuta zure datu pertsonalak tratatzeko?

Zure datuen tratamendurako oinarrizko legea zure baimena da, Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 a) eta 9.2 a) artikuluen arabera. Ondorioz, zure datuak tratatuko ditugu soilik zure berariazko baimena jaso badugu.

Zure guraso-ahal edo tutoretzapean dagoen hamalau urte baino gutxiago dituen adingabeko baten irudia eta ahotsa tratatzeko baimena ematen baduzu, baimena dugu hamalau urte baino gutxiago dituen adingabekoaren datuak tratatzeko, Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamenduko (EB) 8.1 artikuluaren arabera.

Zure datuak emateko betebeharra Zergatik duzu edo ez duzu zure datuak emateko betebeharra?

Ez duzu zure datuak emateko betebeharra. FREMAPek antolatutako ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi eta elkarrizketetan parte hartzea boluntarioa da.

Ez badizkiguzu zure guraso-ahal edo tutoretzapean dagoen hamalau urte baino gutxiago dituen adingabekoaren datuak ematen eta berariaz datuen tratamendua baimentzen, adingabekoa ezin izango da guk antolatutako jardueretara joan (ekitaldiak, ikastaroak, mintegiak eta elkarrizketak) bere irudia edo ahotsa gordeta geratu ez dadin.

Zein hartzaileri komunikatu edo transferituko zaizkio zure datuak?

Datuak dokumentazio instituzional, web aplikazio eta sare sozialen bidez partekatuko dira, eta FREMAPen jardueretan interesa duten hirugarrenei komunikatuko zaizkie.

Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean eta nola erabil ditzakezu?

 • Sarrera izateko eskubidea: Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP Gizarte-segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutuan zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez jakiteko eta hala bada, horietara sartzeko.
 • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.
 • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
 • Aurka egiteko eskubidea: Noiznahi zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta aurka egiteko eskubidea zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan, edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimoan edo hirugarren batean oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen diren.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamenduaren mugatzea lortzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
 • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagokizkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
 • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan bakarrik oinarritutako erabakien objektu izateari aurka egiteko eskubidea, barne hartuz, profilen lanketa, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakenean.

Adierazitako eskubideak erabiltzeko beharrezkoa izango da FREMAPi zuzendutako idatzizko komunikazioa eta hurrengoa barne hartu beharko du:

 • Identifikazio-datuak.
 • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria.
 • Eskaera zehazten den eskaera.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.

Eskubideen erabilera ordezkari bitartez egitean, beharrezkoa izango da eskaerak berariazko baimena eta ordezkariaren eta ordezkatuaren NANaren kopia izatea.

Komunikazio hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahal izango da edo FREMAPera bertaratu daiteke, hurrengo helbidera:

 • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
 • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

Gainera, eskubidea duzu:

 • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.
 • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, datuen babeserako ordezkariarengana bertaratu zaitezke eta horretaz gain datuen babeserako Espainiako agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

Jatorria Nondik lortzen dira zure datuak?

Zugandik, FREMAPek antolatutako ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi eta elkarrizketetara etortzean.

Datuen babeserako informazio gehigarria lanpostuetarako hautagaientzat

Arduraduna. Nork tratatuko ditu zure datuak?

FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun Mutualitatea, Pozueloko errepidea, 61, 28220 Majadahonda (MADRIL).

Datu Babesaren Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Berarekin harremanetan jarri behar izanez gero, hemen egin dezakezu: dpd@fremap.esedo aurreko helbidera eskutitz bat bidaliz, "Datuen Babeserako ordezkaria" erreferentzia erabiliz.

Helburua. Zertarako erabiliko dira zure datuak?

Parte hartzen den hautaketa prozesu eta lanpostu esleipenaren kudeaketarako helburu nagusi gisa.

Horrez gain, bideozaintzarako eta instalazioetarako sarbide-kontrolerako, segurtasun arrazoiak medio.

Epea. Zenbat denboraz mantenduko ditugu zure datuak?

Datuak jaso zirenean zuten helburua betetzeko behar den denbora guztian gordeko dira. Horrez gain, etorkizunean ager daitezkeen ardura posibleak zehazteko eta erakundearen aurka egon daitezkeen erreklamazio prozesuak artatzeko ere gordeko dira, interesdunak ezabatzeko eskubidea ez erabili bitartean.

Legitimazioa Zergatik gaude legitimatuta zure datu pertsonalak tratatzeko?

Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratua egiteko edo horrek eskatutako kontratu aurreko neurriak ezartzeko (6.1.b artikulua) Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorra (EB)).

Tratamendua beharrezkoa da tratamenduak egiten duenari ezartzen zaion legezko betebeharra bete dadin. (6.1.c artikulua) Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorra (EB): Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Datuen kategoria bereziei dagokienez (osasuna), bere kasuan, beharrezko tratamendua betebeharrak betetzeko eta eskubideak erabiltzeko, lan-zuzenbide, segurtasun eta gizarte-babesaren eremuetan (9.2.b artikulua) Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendua (EB)).

Zure datuak emateko betebeharra Zergatik duzu edo ez duzu zure datuak emateko betebeharra?

Zure datuak emateko betebeharra duzu beharrezkoak baitira zure hautagaitza eta hautaketa prozesuaren kudeaketarako. Ez badituzu zure datuak ematen, ezingo dugu hautaketa prozesuetan duzun partaidetza kudeatu.

Zein hartzaileri komunikatu edo transferituko zaizkio zure datuak?

Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, garraio, bidaia agentzia eta hoteleko enpresei kenduta, baita hautaketa prozesuetan egindako bidaietarako eta legezko betebeharren kasuan beharrezko denean ere.

Ez diegu datuen nazioarteko transferentziarik egingo herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean eta nola erabil ditzakezu?

 • Sarrera izateko eskubidea: Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUAn axola zaizkizun datu pertsonalak tratatzen ari ote garen edo ez jakiteko, eta hala bada, horietara sartu ahal izateko eskubidea.
 • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.
 • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
 • Aurka egiteko eskubidea: Noiznahi zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta aurka egiteko eskubidea zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan, edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimoan edo hirugarren batean oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen diren.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamenduaren mugatzea lortzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
 • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagokizkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
 • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan bakarrik oinarritutako erabakien objektu izateari aurka egiteko eskubidea, barne hartuz, profilen lanketa, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakenean.

Adierazitako eskubideak erabiltzeko beharrezkoa izango da FREMAPi zuzendutako idatzizko komunikazioa eta hurrengoa barne hartu beharko du:

 • Identifikazio-datuak.
 • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria.
 • Eskaera zehazten den eskaera.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.

Eskubideen erabilera ordezkari bitartez egitean, beharrezkoa izango da eskaerak berariazko baimena eta ordezkariaren eta ordezkatuaren NANaren kopia izatea.

Komunikazio hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahal izango da edo FREMAPera bertaratu daiteke, hurrengo helbidera:

 • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
 • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

Gainera, eskubidea duzu:

 • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.
 • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, datuen babeserako ordezkariarengana bertaratu zaitezke eta horretaz gain datuen babeserako Espainiako agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

Jatorria Nondik datoz zure datuak?

Zugandik, FREMAPera zure curriculum vitae bidaltzean, zure hautagaitza web-orriaren bidez bidaltzean, hautaketa prozesuan zure datuak ematean (elkarrizketa, froga psikoteknikoak, taldekako dinamikak, azterketak) edo lan-enpresa edo lan-poltsetara harpidetzean.

PDF dokumentuen inguruko informazioa: PDF artxiboak zuzenki ikusi ahal izateko beharrezko ada programa instalatuta izatea Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adoberena.